HEM

sweden-flagfinland-flagestonia-flaglatvia-flagiceland-flag

Viedex är ett treårigt projekt inom högre utbildning finansierat av Europeiska Unionen. Projektdeltagarna består av lärare och forskare vid fem lärosäten i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Island. Projektets primära mål är att utveckla, implementera och utvärdera ett virtuellt kurspaket i svenska för arbetslivet i den nordisk-baltiska regionen. Ytterligare ett mål med projektet är att kartlägga och beskriva användningen av svenska och skandinaviska i arbetslivet i den nordisk-baltiska regionen.

Länder i den nordisk-baltiska regionen har en gemensam historia och handelsrelationer mellan länderna är intensiva. En globaliserad ekonomi innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden då denna blir mer mångkulturell och i högre utsträckning flerspråkig. Det virtuella kurspaketet fyller en lucka i det existerande utbudet inom högre utbildning i de aktuella länderna och följer Europas moderniseringsagenda för högre utbildning 2011. Kurspaketet kommer att vara fritt tillgängligt och baseras på en innovativ pedagogik som bygger på flexibelt lärande och studentsamverkan över landsgränserna på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att ge unga människor i den nordisk-baltiska regionen kunskaper i svenska språket blir de konkurrenskraftiga på en internationell arbetsmarknad vilket främjar rörligheten i norra Europa. Detta bidrar till att minska social marginalisering och arbetslöshet bland unga. Det skapar också konkurrenskraft för företag och handel att öka användningen av ett gemensamt språk i handelsrelationer i den nordisk-baltiska regionen.

Följ Viedex på Facebook!

VIEDEX poster

VIEDEX presentation


Viedex is a project for higher education running for three years, funded by the European Union. The group of project partners consists of teachers and researchers from five universities in Sweden, Finland, Estonia, Latvia and Iceland.

The countries in the Nordic-Baltic region share affinity based on a common history (www.kylhammar.eu). Since many years, business relations between Sweden and partner member countries are intense and still increasing. A globalized economy implies changing demands in the workplace as it becomes more multicultural and more multilingual. The project will develop an e-learning module which fills a gap in existing course offerings in these countries and is in accordance with The Higher Education Modernisation Agenda 2011 in Europe. The virtual e-learning module package will be available online for open access. The e-learning module is based on an innovative pedagogy which relies on flexible learning and students’ cross-border cooperation in a cost-effective way. This will provide a competitive advantage for young people with Swedish language proficiency, facilitating integration into a wider labour market, promote free movement of labour in Northern Europe and thus diminishing social marginalization and unemployment of young people. It will also provide a competitive advantage for enterprises since the use of Swedish in Nordic operating environment gives advantages in sales as successful sales benefit from communication in the customer’s language. This will enhance the capacity of labour market institutions (including public employment services) and regulations to match skills and jobs, as well as to promote graduate employment and enhance career guidance.

Follow Viedex on Facebook!

VIEDEX poster

VIEDEX presentation

erasmus   viedexlogga

Projektnummer: 2016-1-SE01-KA203-022142