Om VIEDEX

Projektets primära mål är att utveckla och implementera ett virtuellt kurspaket i svenska i affärslivet för användning i högre utbildning i den nordisk-baltiska regionen. Det virtuella kurspaketet kommer att användas i mångkulturella och interdisciplinära studentgrupper från fyra av projektets partnerländer med målet att kursdeltagarna i samverkan med varandra ska få en ökad förståelse och vidgade perspektiv för kursinnehållet. Projektet ämnar också genomföra en kartläggning för ökad förståelse för användningen av svenska och skandinaviska, vid sidan av engelska, som lingua franca i Norden och Baltikum.

Viedex kommer att resultera i utveckling, implementering och utvärdering av ett virtuellt kurspaket, ett virtuellt inlärningsspel och en webbportal där allt material kommer att finnas fritt tillgängligt. Dessutom kommer projektet att resultera i en kartläggning över de praktiker som omgärdar användningen av svenska i affärslivet i den aktuella regionen. Materialet kommer att kunna anpassas till olika undervisningsformer, såväl formell som informell undervisning, som påbyggnadskurs samt som fortbildning inom näringslivet.

Projektperiod
1.9.2016 – 31.8.2019

Geografiskt område
Internationellt (främst Norden och Baltikum)

Deltagare
Högskolan i Gävle, Sverige (koordinator)
Islands Universitet, Island
Daugavpils Universitet, Lettland
Tallinns Universitet, Estland
Åbo yrkeshögskola, Finland

Finansiering
Erasmus+

VIEDEX poster

VIEDEX presentation


About Viedex

The primary purpose of the project is to develop and implement an e-learning module in Business Swedish for higher education in Nordic and Baltic countries. The virtual e-learning package will be tested and implemented in multicultural and multidisciplinary groups where students from four participating universities together gain new perspectives on the topic studied. The project also aims at producing a review of the use and practices of Swedish and Scandinavian, alongside English, as a Nordic-Baltic business lingua franca.

The intellectual outcomes of the project consist of a research review on the use and practices of Swedish and Scandinavian as business lingua francas, a virtual e-learning course package, a virtual learning game and a web portal where the produced material will be available for open access. The material will be adaptable to different levels of education, both formal and non-formal, as well as continuing education and staff training in companies.

Project duration
1.9.2016 – 31.8.2019

Operating sphere
International (primarily the Nordic and Baltic countries)

Partners
University of Gävle, Sweden (coordinator)
University of Iceland, Iceland
Daugavpils University, Latvia
Tallinn University, Estonia
Turku University of Applied Sciences, Finland

Source of funding
Erasmus+

VIEDEX poster

VIEDEX presentation